A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Drukuj Drukuj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują burmistrzowi. 

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomością. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Czas realizacji

nie dotyczy

Wymagane dokumenty

deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty

brak opłaty

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm., Art.2, ust.1, pkt.4 Art.2, ust.3 Art.6m Art.6n, ust.1 i 2 Art.6o Art.6p Art.6q)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

E-formularz

© 2021 Urząd Miasta Pruszcz Gdański
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.22
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij